Nhận thêm lượt tải

Tiếp tục sử dụng myHealthbox mà không có Quảng cáo và toàn quyền truy cập vào hơn 4 triệu tài liệu.

Free

€0 / năm

  • 24 các tài liệu / tháng
  • Không có hỗ trợ
  • Quảng cáo
  • Hoạt động cho người dùng đã đăng ký

Basic

€4.99 / tháng

  • 40 các tài liệu / tháng
  • Email hỗ trợ
  • Không quảng cáo

Pro

€199 / năm

  • Vô hạn các tài liệu
  • Email hỗ trợ
  • Không quảng cáo